0 0

7 عادتی که باید برای یک کسب و کار موفق داشته باشید

متوسط سطح ترفند

ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺴﺐ ﻭ ﻛﺎﺭ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻔﺖ ﻋﺎﺩﺕ ﻛﻠﻴﺪﻱ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻛﻨﻴﺪ . ﻫـﺮ ﻳـﻚ ﺍﺯ ﺍﻳـﻦ ﻋﺎﺩﺗﻬـﺎ ﻣـﻲ ﺗﻮﺍﻧـﺪ ﮔـﺰﺍﻑﻧﺒﻮﺩﻥ ﻳﺎ ﻓﻘـﺪﺍﻥ ﺑﺎﺷﺪ. ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ ﻭ ﺭﺍﺣﺘﺮ ﺍﺯ ﺳﺎﻳﺮ ﺭﻗﺒﺎﻳﺘﺎﻥ ﻣـﻲ ﺗﻮﺍﻧﻴـﺪ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻭ ﻟﻴﺎﻗﺖ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺳﻄﻮﺡ ﺭﺍ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﺍﻱ ﺑﺮﺳﻴﺪ

1- برنامه کامل و سراسری:اولین نیاز برای کسب و  کار موفق عادت برنامه ریزی می باشـد. بطـور کـامل تر و بـا جزئیـات بیشتری  که شما برای پیشبرد فعالیت های خود برنامه ریزی می کنید باعث می شود که  خیلی سـریعتر و آسـانتر بتوانیـد برنامه های خود را پیاد ه سازی کنید و به  یک نتیجه مورد دلخواه خود برای شروع کسب و کار خود برسید 


• دقیقاً محصولات و خدمات من چه چیزهایی هستند؟
• مشتریان من چه کسانی هستند ؟
• علت خرید مشتریان من چیست؟
• مشتری برای کار من به چه مقدار ارزش قائل است؟
• چه چیزهائی باعث منع خرید مشتریان من در آینده می شود؟
• چه چیزی باعث برتری تولیدات و محصولات من نسبت به سایر رقباء می باشد؟
• چرا مشتریان بالقوه من از رقبای من خرید می کنند؟
• چه چیز ارزشمندی را در خرید از رقبای من مشاهده می کنند؟
• چگونه می توانم مشتریان رقبای خود را به خرید از محصو لات خودم ترغیب کنم؟
• چه چیزی باید مشتریان من را متقاعد کند که خرید کردن از من را به سایرین ترجیح دهند؟

یکبار  دیگر شما باید این سوال ها را از خودتان بپرسید و جواب دهید، مرحله بعدی  از برنامه ریزی آماده کردن هدف هـای خاص برای فروش و سود آوری می باشد. شما  باید دقیقاً افراد خود، پول، آگهی، بازاریابی، که شـما بـرای رسـیدن بـه  اهـداف خـود نیـاز داریـد را تعیـین کنیـد.
برنامه ریزی کاملی که شما  برای هر مرحله از فعالیتهای کسب و کار خود قبل از شروع آن می کنید باعث می  شـود کـه شما به یک موقعیت عالی در هنگام شروع آن عملکردها برسید.

 

2- سازماندهی کنید قبل از اینکه شروع کنید:یکبار دیگر شما یک برنامه کامل برای شروع کسب و کار خود توسعه می بخشید، شما باید عادتهایی از سازماندهی کردن
مردم و منابع مورد نیاز قبل از شروع کسب و کار خود را ایجاد کنید. در یک سازماندهی تمام منابعی را که تشخیص می
دهید در فرایند برنامه ریزی به آن نیازمندید می آورید. گفته ای وجود دارد که می گوید:
"  غیر حرفه ای ها از روی احساس سخن می گویند اما حرفه ای ها با منطق سخن می  گویند" کاملاً ضروری است که تمـام عواملی که قبل از شروع یک کسب وکار بدان  نیازمندید را تشخیص دهید و آنها را جمع آوری کنید ، چرا که حتی یـک
اشتباه کوچک در ابتدای راه می تواند باعث شکست کل کسب و کار شود.

 

3- پیدا کردن افراد مناسب:
سومین  عادتی که شما باید ایجاد کنید، استخدام کردن افراد مناسب می باشد که شما  را در رسیدن اهدافتان کمک مـیکند. %٩٥از موفقیت شما به عنوان یک کارآفرین و  مدیر اجرائی می تواند به وسیله کیفیت وتوانمندی افرادی کـه شـما آنها را  برای کار کردن یا کار کردن روی آن تیم استخدام می کنید بستگی دارد. حقیقت  اینست کـه بهتـرین موسـسات بهترین افراد را دارند و بهترین موسسات درجه  ٢افراد درجه ٢و بهترین موسسات درجه ٣ میانگین یا حد واسط افراد را دارند،  پس هرچقدر توانمندی افراد بیشتر باشد کسب و کار نتیجه بهتری خواهد داشت.

 

4- عاقلانه وکالت دادن :
چهارمین  عادتی که شما برای پیشبرد کسب و کار درست می باشد. شما باید توانایی های  خود را در جهت محـول کـردن یک شغل درست، با یک شخص درست در یک مسیر درست  توسعه بخشید، ناتوانی در یک وکالت بطور مـوثر مـی توانـد باعث شکست یا  اجرای نادرست شخصی شود و حتی می تواند شکـست در کـسب و کـار را بـه همـراه  داشـته باشـد. بـا گسترش کسب و کار مسئولیت فرد بیشتر شده و در بعضی از  مواقع بطور شخصی نمـی تـوان از عهـده همـه امور برآیـد، بنابراین یک وکالت  عاقلانه می تواند به او در پیشبرد امور و موفقیت بیشتر کمک کند.

 

5- بررسی کردن اینکه شما چه انتظاراتی دارید:

پنجمین  نیاز برای یک کسب و کار موفق عادت نظارت درست می باشد. شما باید یک سیستم  نظارت درست برای کسب و کار خود ایجاد کنید و از انجام شدن آن مطمئن باشید.  ضروری است که شما نحوه اجرای کار خـود را کنتـرل کنیـد و مطمئن شوید آن بر  طبق زمان بندی و کیفیت سطوح مورد نیاز انجام می شـود. همیـشه گزارشـی مبنـی  از جزئیـات و کلیات کار خود را تهیه کنید و نظارت کامل بر روی آن را اتخاذ  کنید و همیشه از چگونگی انجام شدن آن مطلع باشید .

 

6- سنجش کارهای انجام شده :
شـــشمین  عمـــل کارآفرینـــان موفـــق و مـــدیران اجرائـــی عـــادت انـــدازه  گیـــری میـــزان کـــارایی مـــی باشـــد. شما باید به طور خاصی  استانداردهای قابل اندازه گیری و برگه های امتیاز را برای نتایجی که شـما  بـدان نیـاز داریـد را تعیین کنید. شما باید زمان شروع و موعد کارهای خود  را با توجه به انتظارات خود مد نظر گرفتـه و آنهـا را زمـان بنـدی کنید. یک  مدیر موفق همیشه زمان بندی درست و کارآمدی نسبت به کسب و کار خود دارد و  انجام امور خود را مـا بـین آن زمان بندی از پیش تعیین شده قرار می دهد.  اهمیت انتخاب و مشخص کردن اهداف خاص، اندازه گیری هـا و سـنجش آنها بسیار  مهم می باشد.

 

7- مطلع ساختن مردم از کسب و کار:
هفتمین  عادت برای افراد دارای یک کسب و کار موفق تهیه گزارش منظم و به دقت از  نتایج کسب و کار برای مردم مـی باشد. مردم اطراف شما احتیاج بدان دارند که  بدانند چه چیزی در کسب و کار شما اتفاق می افتد، بانکدارها احتیاج دارند از  نتایج مالی شما با خبر باشند، کارمندان شما احتیاج دارند موقعیت و شرایط  شرکت شما را بدانند. افراد کلیدی شما در همه سطوح نیازمند به آن هستند که  بدانند شرکت شما به چه نتایجی خواهد رسـید بـا . مطالعـه بـرروی چنـدین  هـزار کارمند مشخص شده است که مهمترین عاملی که منجر به خرسندی از کار می  شود " دانستن کار" می باشـد. مـردم در هر سازمانی به طور عمیق نیازمند این  هستند که بدانند و بفهمند چه چیزی در اطراف آنها و در رابطه با کار آنهـا  اتفـاق می افتد. بطور کاملتر و با دقت بیشتر مردم را از نحوه عملکرد خود  مطلع سازید این امر باعث بهبود کسب و کار شما می شود و باعث می شود که به  نتایج بهتری در رابطه با کسب و کار خود برسید.منبع : خانه کارآفرینی

UserPicture

حمید رضا رحیمی کاربر عادی

..
30 ترفــند 10 امتیـاز

0 نظر دوستان در رابطه با ترفند

نظری ثبت نشده است!

ارسال نظر

لطفا برای ثبت نظر خود وارد شوید!

کسب و کار ترفند کسب و کار کار آفرینی عادت های کارآفرینی ترفند عادتی که باید برای یک کسب و کار موفق داشته باشید

ورود به حساب کاربری

بازیابی پسورد

هنوز حساب کاربری ندارید ؟ همین حالا عضو یه ترفند شوید

ساخت حساب کاربری

بازیابی پسورد

حساب کاربری دارید ؟ همین حالا وارد حساب شوید

بازیابی پسورد

عضویت

حساب کاربری دارید ؟ همین حالا وارد حساب شوید